Besiktning, projektledning & projektering 

Vi hjälper entreprenören att effektivisera sitt arbete med ett tydligt och noggrant underlag.

BESIKTNING

Kontroller och besiktningar är viktiga delprocesser när det gäller att fastställa om objektet ifråga uppfyller ställda krav på kvalitet och funktion.

Teknikhuset i Västerbotten AB åtar sig olika typer av besiktningsuppdrag som förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar. Dessa utför vi på ett opartiskt sätt och med kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller inom varje specifikt område.

Utredningar

Vi kan hjälpa er med utredningar i form av energianalyser eller driftoptimeringar där vi föreslår förbättringar och åtgärder som kan bidra till att ni kan sänka era energikostnader.

En utredning består oftast av en kartläggning av nuvarande anläggnings egenskaper och möjligheter.

Utredningar

Vi kan hjälpa er med utredningar i form av energianalyser eller driftoptimeringar där vi föreslår förbättringar och åtgärder som kan bidra till att ni kan sänka era energikostnader.

En utredning består oftast av en kartläggning av nuvarande anläggnings egenskaper och möjligheter.

PROJEKTLEDNING

I rollen som projektledare hjälper vi er med att utifrån en idé ta fram en kravspecifikation och initialkalyl på projektet. Därifrån så tar vi hand om upphandling av konsulter för projektering, utskick av förfrågningar till entreprenörer, upphandling av entreprenörer samt genomförandet av dessa. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och kunden. Projektledaren styr projektet mot de mål/budget/kalkyler som definierats tidigare i projektet.Kontinuerligt följer vi upp och bevakar bl a kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till kunden. Vi ser till att objektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.

Vi har flera års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri så vi är vana att jobba med projekt som pågår parallellt med pågående produktion och under tidspress.

PROJEKTLEDNING

I rollen som projektledare hjälper vi er med att utifrån en idé ta fram en kravspecifikation och initialkalyl på projektet. Därifrån så tar vi hand om upphandling av konsulter för projektering, utskick av förfrågningar till entreprenörer, upphandling av entreprenörer samt genomförandet av dessa. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och kunden. Projektledaren styr projektet mot de mål/budget/kalkyler som definierats tidigare i projektet.Kontinuerligt följer vi upp och bevakar bl a kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till kunden. Vi ser till att objektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.

Vi har flera års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri så vi är vana att jobba med projekt som pågår parallellt med pågående produktion och under tidspress.

Kalkyler

Vi hjälper er med allt från ”grova” kostnadsuppskattningar eller tidiga budgetar till detaljerade entreprenadkalkyler.

Stor erfarenhet av både Ventilation- och Rörkalkyler gör att vi snabbt kan mängda och kalkylera färdiga handlingar. Vi hjälper er vid totalentreprenader att ta fram ett kalkylunderlag och därefter en entreprenadkalkyl på detta underlag.

Efterkalkyler eller uppföljningar av till exempel ÄTA arbeten eller färdiga entreprenader är något vi också gör. Som verktyg använder vi oss av TenWin kalkyl för rör och Lube Kalk för ventilation alternativt Wikells kalkylprogram för rör och ventilation.

Kalkyler

Vi hjälper er med allt från ”grova” kostnadsuppskattningar eller tidiga budgetar till detaljerade entreprenadkalkyler.

Stor erfarenhet av både Ventilation- och Rörkalkyler gör att vi snabbt kan mängda och kalkylera färdiga handlingar. Vi hjälper er vid totalentreprenader att ta fram ett kalkylunderlag och därefter en entreprenadkalkyl på detta underlag.

Efterkalkyler eller uppföljningar av till exempel ÄTA arbeten eller färdiga entreprenader är något vi också gör. Som verktyg använder vi oss av TenWin kalkyl för rör och Lube Kalk för ventilation alternativt Wikells kalkylprogram för rör och ventilation.

PROJEKTERING

Vår verksamhet omfattar i huvudsak projektering av VVS installationer från idé till färdig anläggning. Förutom det “traditionella” projekteringsarbetet så tycker vi om att arbeta med förstudier och i programskeden där projektens tekniska och ekonomiska ramar formas och bestäms.

Med den kompetens som företaget har tvekar vi inte att ta oss an projekt med stor teknisk svårighetsgrad eller projekt där det krävs mycket kreativitet och samarbetsförmåga för att på ett bra sätt skall lyckas med att integrera VVS installationerna i byggnaden. Vi har väl upparbetade relationer med företag som på ett bra sätt kompletterar vår kompetens.

Vid projekteringsuppdrag använder vi oss av den senaste datatekniken, för närvarande arbetar vi med AutoCad och MagiCad. Samtliga projektörer inom företaget har kunskap av projektering med CAD och vi jobbar uteslutande med 3D projektering.

I projekt åtar vi oss

 • Inventeringar, utredningar och analyser
 • VVS-, kyl- och styrprojektering
 • Kalkyler och kostnadsuppskattningar
 • Installationssamordning
 • Besiktningar
 • Drift- och skötselinstruktioner

De affärsområden vi är verksamma inom är bl a

 • kontor, administrativa lokaler
 • högskolor, skolor
 • laboratorier, forskning
 • industri, produktion
 • bostäder
 • kök, restauranger
Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE